Missie 

Vanuit onze christelijke uitgangspunten bieden we onze leerlingen een open gemeenschap en een veilig schoolklimaat, waarbij iedere leerling zich thuis kan voelen en zichzelf mag en kan zijn. We willen onze leerlingen leren dat we respect hebben voor elkaar en dat we daarom ook met respect met elkaar omgaan. Dit past bij onze identiteit. We geven hier mede vorm aan door middel van bidden en danken, dagopeningen en het vertellen van Bijbelverhalen. We zijn allemaal verschillend, maar we geven elkaar de ruimte met respect voor die verschillen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Dit geldt voor leerkrachten, directie en ook voor u als ouder, maar ook voor onze leerlingen. Het is daarbij belangrijk dat wij als school en ook als ouders een goed voorbeeld zijn voor onze leerlingen.

Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

 

Visie

De school is een onderdeel van een steeds veranderende samenleving. Wij willen onze leerlingen daarbinnen opvoeden tot volwaardige wereldburgers met een eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid begint buiten en ook al binnen de schoolmuren. We willen onze leerlingen daarom leren hun eigen keuzes te maken, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en zich kunnen redden in onze steeds veranderende maatschappij. Naast het aanleren van de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen, willen we gebruik maken van de talenten van onze leerlingen en die maximaal ontwikkelen. Daarbij stimuleren we de leerlingen om samen te werken en zo veel van elkaar te leren. Daarbij houden we niet altijd vast aan de indeling in jaarklassen, maar sluiten we aan bij het niveau en de behoefte van de individuele leerling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen betrokken en gemotiveerd zijn bij het leren en daar ook verantwoordelijkheid voor leren nemen.