Vertrouwenspersoon

In het kader van de sociale veiligheid op onze scholen en in het kader van de klachtenprocedure heeft Noventa voor alle scholen de volgende werkwijze en besluiten genomen.

 

Interne Vertrouwenspersoon voor kinderen per school

Iedere school van Noventa heeft een interne vertrouwenspersoon. Deze interne vertrouwenspersoon is alleen verbonden aan de eigen school en met name gericht op onze kinderen. Dit is een collega bij wie kinderen hun vragen en eventuele klachten met betrekking tot sociale veiligheid kunnen melden en bespreken, als dit om de een of andere reden niet lukt bij de eigen leerkracht. De interne vertrouwenspersoon kan ook benaderd worden door ouders /verzorgers inzake zorgen en klachten in het kader van sociale veiligheid. Ook hier geldt dat de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld als het bij de betrokken leerkracht niet lukt of als u er samen niet uit komt. U kunt dan denken aan pesten en ongewenst gedrag in de school. De interne vertrouwenspersoon kan ook de leerkrachten ondersteunen wanneer zij geconfronteerd worden met vragen van kinderen en ouders in het kader van sociale veiligheid.

In de werkwijze van de interne vertrouwenspersoon voor kinderen zijn de volgende items belangrijk:

Jaarlijks stelt de interne vertrouwenspersoon zich even voor aan alle kinderen ( presenteert zich in elke groep)

Elke school heeft een klachtenbrievenbus met visuele presentatie van de interne vertrouwenspersoon voor kinderen.

Op onze school is Henny de Jong (tevens IB-er op onze school) de interne vertrouwenspersoon.

 

Interne vertrouwenspersoon/ contactpersoon :

Het is wenselijk dat elke school een contactpersoon heeft in het kader van de sociale veiligheid. Soms wordt deze contactpersoon ook wel eens omschreven als de interne vertrouwenspersoon.

Mevr. Henny de Jong is te bereiken onder telefoonnummer : 0511-441307 of op henny.dejong@noventa.nl

 

In zijn/ haar rol als contactpersoon heeft de interne vertrouwenspersoon de volgende taak:

De leerling of ouder binnen de school aanhoren en samen vervolgstappen uitzetten. Dit kan betekenen het in contact brengen met de juiste functionaris. De vertrouwenspersoon denkt mee en verwijst zo nodig door.

 

De Externe Vertrouwenspersoon

Noventa heeft een externe vertrouwenspersoon benoemd in de persoon van Dhr. Jan Kuipers uit Buitenpost. De externe vertrouwenspersoon is geen medewerker van Noventa en staat als zodanig ook buiten de organisatie waardoor hij/zij zich onafhankelijk kan opstellen.

Dhr. Jan Kuipers is te bereiken onder telefoonnummer : 0511-543060 of kuipers-pasma@kpnmail.nl

 

De externe vertrouwenspersoon richt zich op klachten inzake:

Sociale veiligheid richting leerlingen en medewerkers. Hierbij kunnen we denken aan ongewenst gedrag ( waaronder communicatie) in de relatie medewerker – medewerkers en/of medewerker leerling in brede zin, seksuele intimidatie, pestgedrag, racisme en machtsmisbruik.

Met betrekking tot zaken als het signaleren of vermoeden van Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld volgt de school de meldcode die door elke school is vastgesteld en die ook op de website van de school te vinden is.

Persoonlijke / Privéproblemen en arbeidsconflicten kunnen niet bij de externe vertrouwenspersoon neergelegd worden.

Wanneer een klager een vermeend zedendelict bij de vertrouwenspersoon meldt heeft de externe vertrouwenspersoon meldplicht bij het bestuur. Deze verplichting is ook van toepassing op alle medewerkers van Noventa.