Passend Onderwijs

Ieder kind is er één

De groepsleerkracht houdt in de gaten hoe het met de leerlingen gaat en in welke mate ze zich de leerstof eigen maken. De vorderingen worden bijgehouden in de groepsmap. Daarnaast worden in het leerlingvolgsysteem de uitslagen bewaard van de landelijk genormeerde toetsen met betrekking tot taal, lezen en rekenen (=basisvaardigheden), ontwikkeld door het CITO, welke 2 a 3 maal per leerjaar worden afgenomen.
De ontwikkeling van uw kind wordt aan de hand van deze toetsen met het landelijk gemiddelde vergeleken. De resultaten van deze toetsen worden in het team besproken.

Soms vormen het gedrag, de prestaties in de groep of de uitslagen van de toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Soms wordt er een handelingsplan opgesteld, waarin de extra te bieden hulp aan een kind of een groepje kinderen beschreven staat.
De intern leerlingbegeleider speelt ten aanzien van ‘zorgkinderen’ een centrale rol. Op onze school wordt tijd gereserveerd om de intern begeleider ook met individuele kinderen of in klein groepsverband te laten werken. Deze tijd wordt vooral ingezet ten behoeve van onze leerlingen in de groepen 1 t/m. 4.

Ondanks alle extra hulp en aandacht lukt het soms niet om een kind goed te laten leren. In overleg met de ouders kan dan het besluit genomen worden het kind een ‘tussenjaar’ te gunnen of het ten aanzien van afzonderlijke basisvaardigheden met een andere (instructie)groep mee te laten doen. De school houdt zich in dezen het recht voor om de uiteindelijke beslissing te nemen.
Vooral aan het eind van groep 2 wordt bekeken of een kind qua ontwikkeling aan het vervolgtraject van groep 3 – 8 toe is. Is dit nog niet het geval, dan achten wij het verstandiger dat zo’n kind nog wat langer in groep 2 blijft.

Soms verwijzen wij een kind – in overleg met de ouders – naar een speciale basisschool (het vroegere speciale onderwijs). Aan zo’n verwijzing is een heel proces vooraf gegaan. Wanneer onze extra hulp onvoldoende effect heeft, wordt – ook weer in overleg – de hulp van de experts ingeroepen en volgt verder onderzoek. Aan de hand van de testen wordt dan besproken wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn of dat verwijzing naar een speciale basisschool meer voor de hand ligt. De ouders nemen uiteindelijk de beslissing.
Tegenwoordig werken basisscholen nauw samen met speciale basisscholen met als doel dat zoveel mogelijk kinderen op de ‘gewone basisschool’ kunnen blijven. De overheid voert daar samen met het onderwijs actief beleid voor onder de noemer Passend Onderwijs.

 

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden: onderling maken de scholen afspraken hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

 

Wat is er veranderd?

Scholen hebben een zorgplicht per 1 augustus 2014. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dit kan op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning. Of op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan nog meer samenwerken. Zo hoeven ouders geen ingewikkelde procedures te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen eventueel nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Iedere school heeft binnen het passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin beschrijft de school welke ondersteuning (naast de basisondersteuning) de school kan bieden en hoe een en ander is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van onze school heeft bij de vaststelling hiervan adviesrecht.

Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u kijken op: www.passendonderwijs.nl

Uiteraard kunt u ook op onze school terecht voor meer informatie.

 

Passend Onderwijs binnen de scholen van de Stichting Noventa Onderwijs

Met ingang van 01-08-2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Dit betekent dat de schoolbesturen ( in ons geval de Stichting Noventa onderwijs) verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met speciale zorgvragen. De scholen van Stichting Noventa zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs primair Onderwijs Friesland.
Met ingang van 01-08-2014 ontvangen we een budget van het ministerie om uitvoering te geven aan passend onderwijs. Dit geeft meer mogelijkheden om leerlingen met speciale zorgvragen een passend onderwijs aanbod te doen binnen onze eigen scholen. Dat is ook onze ambitie, maar we weten dat we niet alle leerlingen met specifieke zorgvragen kunnen opvangen in onze scholen. In een aantal gevallen zullen wij kinderen ook in de toekomst moeten verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Bij elke leerling zullen wij dat zorgvuldig moeten afwegen in samenspraak met de ouders/verzorgers.
18

Noventa heeft een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht dat de scholen ondersteunt bij haar vragen ten aanzien van het bieden van Passend Onderwijs aan de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kent het BZT zorgarrangementen toe aan kinderen, waarbij zowel gebruik gemaakt kan worden van arrangementen in de eigen school, een andere school van Noventa of een arrangement in het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs. Scholen kunnen daarbij een beroep doen op extra faciliteiten als het BZT een arrangement binnen de eigen school heeft toegekend.
Daarnaast heeft Noventa een bovenschools specialist Leren en Gedrag benoemd. Deze specialist (een orthopedagoog) kan ingezet worden voor ondersteuning, observatie en diagnostiek.
Het bovenschools zorg team is te bereiken via het stafkantoor van Noventa (tel: 0511-542540 of email: bztnoventa@noventa.nl